Home | Research | Books | Publications | Lectures | Teaching | Contact

In de smalle zin van het woord is mijn vakgebied wetenschaps- en techniekstudies. De wetenschaps-en techniekstudies worden in bijna alle gevallen met de afkorting STS aangeduid (van het Engelse Science- and Technology Studies). STS omvat de studie van wetenschap en technologie als een culturele praktijk, waarin expliciet aandacht wordt besteedt aan hoe kennis wordt gemaakt, door wie kennis wordt gemaakt, en welke consequenties kennis, kennisproductie en kennisdistributie hebben voor zowel wetenschap als samenleving. STS leunt theoretisch, conceptueel en methodologisch sterk op de oorspronkelijke ‘moederdisciplines’: sociologie, antropologie, geschiedenis en filosofie.

Mijn rol en de rol van mijn vakgebied binnen de curricula binnen FMHL houdt sterker verband met de bredere opvat van mijn vakgebied, waarbij ik naast de STS delen van haar moederdisciplines behandel voor zover als deze wetenschap en wetenschapsbeoefening behandelen. Dat alles doe ik vanzelfsprekend binnen het kader van onze afdeling – Metamedica – waarbinnen elk van deze disciplines zijn vertegenwoordigd, aangevuld met (gezondheids)recht.

Als afdeling dragen we bij aan elk van de curricula in Randwyck – maar voor mijn individuele rol binnen het onderwijs is beperkter. Als docent draag ik bij aan de Bachelor Biomedische Wetenschappen, de Bachelor en Master European Public Health, de Master Global Health en het FHML Honours Programma.  Als blokplanningsgroeplid en coördinator draag ik bij aan de Bachelor Biomedische Wetenschappen en de Master Global Health.

De rol van mijn vakgebied binnen deze curricula verschilt. Ik zal me hier beperken tot een korte bespreking van de Biomedische Wetenschappen (BMW) en Global Health (GH) in verhouding tot de wetenschapsstudies en aanpalende disciplines.

In de doelstellingen voor de bachelor BMW worden expliciet de eindtermen geformuleerd waaraan studenten dienen te voldoen op het moment van afstuderen. Naast de nodige kennis, inzichten en skills met betrekking tot de menselijke gezondheid en –ziekte, en de moleculaire biologie is expliciet het volgende opgenomen:

“2. De bio-ethiek en wetenschapsfilosofie, met name gericht op de inbedding van biologisch-wetenschappelijke kennis in de maatschappelijke praktijk.” [p. 7].

De rol van de wetenschapsstudies en aanpalende disciplines richt zich binnen BMW voornamelijk op het bereiken van deze eindterm en het stimuleren van de bijbehorende deelcompetenties. Het traject “Academisch Denken” dat door alle drie de jaren van de bachelor BMW loopt, is met name (maar niet uitsluitend) aangeduid om zorg te dragen voor het behalen van deze eindterm.

Het volledig Engelstalige Global Health programma omvat, op mondiale schaal, de complexe relatie tussen gezondheid, gezondheidzorg, wetenschap en technologie, internationale economische ontwikkeling en zakelijke belangen, alsook politieke en socio-culturele milieus. De relatie tussen wetenschap en technologie, met name in het kader van gezondheidswetenschappen en biomedische technologie, staat in de ken van het GH programma. Dat plaatst, in contrast met het bovenstaande, de wetenschapsstudies in de kern van het programma. Ikzelf en mijn vakgroepgenoten zijn betrokken bij bijna elk van de blokken en trajecten in het programma, in elke onderwijsrol.

Ik gebruik zowel mijn eigen onderzoek, als dat van mijn wereldwijde collegas (peers) in mijn onderwijs – als casuïstiek, als literatuur, als voorbeelden. Ik houd mijn onderwijs actueel door gebruik te maken van eigentijdse voorbeelden van wetenschap-maatschappij-interactie. Zo gebruik ik de zaken rondom wetenschappelijk wangedrag van Stapel en Bax in mijn onderwijs over integriteit en maak gebruik van de sociaal-wetenschappelijke analyses van deze problemen voor de nodige duiding.